Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy

På SamCert AB värnar vi om din personliga integritet och strävar alltid efter att säkerställa en hög nivå av integritetsskydd. Vi är fast beslutna att skydda och respektera din integritet i enlighet med tillämplig lagstiftning och god praxis för dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information samt beskriver dina rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter.

Vad är personuppgifter och behandling av personuppgifter?

Personuppgifter omfattar all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det innefattar uppgifter som namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer och annan information som kan identifiera en specifik individ. Behandling av personuppgifter innebär alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, såsom insamling, registrering, lagring, bearbetning och överföring.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

SamCert AB, med organisationsnummer 556872-5344 och adress SPACES, Theres Svenssons gata 13, 417 55 Göteborg, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Vi samlar in olika typer av personuppgifter beroende på syftet med insamlingen. För exempelvis anställda samlar vi in information såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter för ändamål som löneutbetalning, skatteinbetalning, försäkringar och företagshälsovård. För kunder samlar vi in information såsom namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter för att kunna hantera avtal och leverera våra tjänster. För prospects samlar vi in kontaktuppgifter för att kunna bedriva marknadsföring och värva nya kunder.

Laglig grund för behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter enligt olika lagliga grunder beroende på ändamålet med behandlingen. Vanliga lagliga grunder inkluderar fullgörande av avtal, samtycke, berättigat intresse och rättslig förpliktelse.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in eller så länge det krävs enligt tillämplig lagstiftning. Lagringsperioderna kan variera beroende på ändamålet med behandlingen och eventuella lagliga krav.

Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad har du vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Dessa inkluderar rätten till tillgång till dina personuppgifter, rättelse av felaktiga uppgifter, radering av information, begränsning av behandling, invändningar mot behandling och rätt till dataportabilitet. Du har också rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, obehörig åtkomst, ändring eller spridning. Vi utbildar våra anställda om vikten av dataskydd och säkerhet och vi genomför regelbundna säkerhetsgranskningar och revisioner för att säkerställa att våra säkerhetsåtgärder är effektiva.

Delning av personuppgifter med tredje part

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje parter i vissa fall för att kunna tillhandahålla våra tjänster eller uppfylla lagliga förpliktelser. Vi säkerställer att alla tredje parter som vi delar personuppgifter med är bundna av sekretessavtal och följer tillämplig lagstiftning om dataskydd.

Ändringar i vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Eventuella ändringar kommer att publiceras här på vår webbplats och vi kommer att meddela dig om väsentliga förändringar som kan påverka din rätt till dataskydd.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar om vår integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan. Vi kommer att göra vårt bästa för att besvara dina frågor och lösa eventuella bekymmer du kan ha.

SamCert AB
 SPACES, Theres Svenssons gata 13, 417 55 Göteborg
 Telefon: 010-148 55 00
 E-post: kontakt@samcert.se

Tack för att du tar dig tid att läsa vår integritetspolicy. Din integritet är viktig för oss och vi är dedikerade till att skydda den på bästa möjliga sätt.