Vad är ISO?

Vad är ISO?

Vad är ISO?

Världens mest använda standarder

ISO är en gemensam organisation för nationella standardiseringsorganisationer i 164 länder. Huvudkontoret ligger i Geneve. ISO:s uppgift är att utarbeta standarder för näringslivet för att underlätta utveckling och tillverkning av produkter och tjänster med syftet att underlätta handel av dessa. ISO tar bara upp frågor på sitt arbetsprogram där det finns en efterfrågan och är på det sättet i hög grad medlemsstyrt. Alla internationella standarder tillämpas på frivillig väg. Läs mer på ISO:s hemsida.

Det svenska standardiseringsorganet SIS, Swedish Standards Institute, är medlem i ISO. SWEDAC är det svenska kontrollorganet för att ackreditera certifieringsorgan i Sverige. RISE (Research Institute of Sweden) är ett certifieringsorgan som reviderar och utfärdar certifikat. SamCert är ett konsultföretag som bistår små och medelstora företag att bli certifierade och att utvecklas med sina certifieringar.

ISO bidrar till konkurrenskraft

ISO 9001 är ett verktyg för effektiv kvalitetsledning. Syftet är att företaget sätter kunden i fokus och arbetar med ständiga förbättringar. Den senaste standarden, ISO 9001:2015, är betydligt mer affärsorienterad och sätter företaget i sin kontext för att identifiera risker men även möjligheter. Vidare införs krav på intressentanalys som bidrar till att den certifierade verksamheten får bättre kontroll på behov och förväntningar från verksamhetens olika intressentgrupper.

ISO 14001 syftar till att hjälpa företag och organisationer att bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete med hjälp av ett dokumenterat miljöledningssystem. Standarden ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar av miljöarbetet. Den senaste utgåvan av standarden från 2015 har med ett nytt krav på att livscykelperspektivet ska ligga till grund i verksamhetens olika beslutssituationer.

Hur ISO-standarder hjälper till att nå de globala målen

De globala hållbarhetsmålen innebär en ambitiös plan för att öka fred och välstånd, utrota fattigdom och skydda planeten. De 17 målen antogs av FN 2015 och syftet är att skapa en hållbar värld fram till 2030. Läs mer om FNs globala mål. För att nå målen krävs bidrag från alla delar av samhället, inklusive lokala och nationella regeringar, företag, industri och individer. För att lyckas kräver processen konsensus, samarbete och innovation.

ISO har publicerat mer än 22 000 internationella standarder och relaterade dokument som representerar globalt erkända riktlinjer och ramar baserade på internationellt samarbete. De bygger på samförstånd och ger en solid bas på vilken innovation kan frodas och är viktiga verktyg för att hjälpa till att uppnå alla målen. Med ISO-standarder som täcker nästan alla tänkbara ämnen, från tekniska lösningar till system som organiserar processer och procedurer, finns det flera ISO-standarder som motsvarar vart och ett av målen.

Du är välkommen att kontakta oss för mer information om hur du kan certifiera företaget enligt en eller flera standarder.

Vilka resurser behövs?

För en lyckad certifiering är det väsenligt att planera och avsätta de resurser som behövs under arbetet fram till certifieringen.

Det är också viktigt att tänka igenom hur arbetet ska gå till för att upprätthålla företagets certifiering.

SamCert hjälper dig hela vägen

Läs mer om våra lösningar