Ansvarsfull AI

Ansvarsfull AI

Principer för ansvarsfull användning av AI

Vårt engagemang för ansvarsfull användning av AI

På SamCert AB är vi engagerade i att främja ansvarsfull och etisk användning av AI.
Vi tror att AI kan vara en kraftfull katalysator för positiv förändring, men bara om den används på ett sätt som respekterar människors rättigheter och skyddar deras integritet.

Rättvisa

Vi är medvetna om risken för fördomar i AI-system och tar aktivt steg för att motverka detta. Genom att noggrant granska våra datakällor och AI-system strävar vi
efter att minimera fördomar och säkerställa rättvis behandling för alla användare.

Transparens

Vi tror på öppenhet och transparens i allt vi gör. Vi är öppna med hur vi använder AI och strävar efter att ge våra kunder en tydlig förståelse av hur vi använder AI- system och hur det kan påverka deras verksamhet.

Ansvarsskyldighet

Vi tar fullt ansvar för användningen av våra AI-system. Om något går fel, är vi redo att stå till svars och vidta nödvändiga åtgärder för att rätta till situationen. Vi har också processer på plats för att kontinuerligt övervaka och förbättra användningen av våra system.

Sekretess och datasäkerhet

Vi ska säkerställa att våra AI-system är skyddade mot obehörig åtkomst och dataintrång. Personuppgifter som lagras eller samlas in av AI-system ska hanteras enligt gällande dataskyddslagar och andra krav på integritetsskydd.

9 målområden – för ansvarsfull användning av AI-system

Enligt ISO 42001:2023, B.9.3
1. Rättvisa: AI-system bör utformas och användas på ett sätt som minimerar orättvisa och diskriminering.

2. Ansvarsskyldighet: De som utvecklar och använder AI-system bör vara ansvariga för hur dessa system påverkar individer och samhället.

3. Transparens: AI-system bör vara öppna och transparenta. Användare och berörda parter bör kunna förstå hur beslut fattas.

4. Förklarbarhet:
AI-system bör kunna förklara sina beslut på ett sätt som är begripligt för människor.

5. Tillförlitlighet: AI-system bör vara tillförlitliga och fungera som avsett under en mängd olika förhållanden.

6. Säkerhet: AI-system förväntas att inte leda till ett tillstånd där mänskligt liv, hälsa, egendom eller miljön är i fara.

7. Robusthet och redundans: AI-system bör vara robusta och kunna hantera fel och störningar. Redundans kan innebära att ha backup-system på plats.

8. Integritet och informationssäkerhet: AI-system bör respektera användarnas integritet och skydda deras information från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Vid användning av AI-system som grundar sig på maskininlärningsmetoder, bör man även ta hänsyn till nya säkerhetsutmaningar utöver de traditionella problemen inom informationssäkerhet och systemsäkerhet.

9. Tillgänglighet: AI-system bör vara tillgängliga och användbara för alla, oavsett deras förmågor eller bakgrund.