ISO 45001 – Arbetsmiljö

ISO 45001 – Arbetsmiljö

ISO 45001 – Certifikat för arbetsmiljö

ISO 45001 är en internationell standard för arbetsmiljöledning. Ett ledningssystem för arbetsmiljö är ett stöd i arbetet att förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa.

Det är också ett verktyg för att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser. Samtidigt blir företaget bättre rustat för framtida behov och förväntningar i en dynamisk och komplex värld.

Att vara ett ISO-certifierat företag inger förtroende och är en försäkran för intressenter att ett effektivt systematiskt arbetsmiljöarbete finns på plats.

Vad ger en ISO 45001 certifiering?

1. En hälsosam arbetsplats med ökad trivsel och produktivitet

2. Ökad säkerhet och minskad risk för olyckor

3. Färre arbetsrelaterade skador och sjukdomar

4. Ett stärkt kundförtroende

5. Förbättrad intern dialog kring risker

Ett ISO 45001-certifierat företag fokuserar på att skapa en hälsosam arbetsmiljö där alla trivs. Standarden bidrar till att systematiskt utveckla och underhålla säkerhetsaspekten, en viktig del i att minska risken för olyckor.

Även arbetsrelaterade skador och sjukdomar minskas då risker identifieras och förebyggs på ett effektivt sätt. Företaget som är certifierat visar att hälsa och säkerhet tas på allvar och det leder till ett förtroende hos kunder.

En aktiv intern dialog kring säkerhetsrisker bidrar också till en ökad medvetenhet och förståelse bland medarbetarna.

Så här går det till att certifiera företaget

Arbetsmiljöledning – systemets uppbyggnad och införande

Tillsammans med dig kartlägger vi nuvarande arbetsmiljöfaktorer, faror och risker. Vi hjälper dig att förstå och dokumentera företagets förutsättningar och upprätta skyddsåtgärder så att de överensstämmer med ISO-kraven. Våra konsulter lägger grunden för ditt ledningssystem.

Med hjälp av SamCert Solutions handleder vi din organisation på bästa sätt. Vi involverar och utbildar ledningsgruppen, som ska vara med hela vägen. I SamCerts uppdrag ingår även att planera aktiviteter för alla anställda på företaget för införande av nya rutiner och systematiskt arbetsmiljöarbete. Företagets skyddsombud involveras i arbetet från start.

I arbetet inför att bli arbetsmiljöcertifierad ingår bland annat en omfattande riskanalys som ligger till grund för arbetet. Det är viktigt att eliminera faror och minimera arbetsmiljörisker. Detta kan ske genom effektiva och förebyggande skyddsåtgärder.

Vi hjälper till med att ta fram nyckeltal för arbetsmiljöprestanda och klargöra ansvarsfördelningen. Målet är hela tiden att stärka företagets interna och externa profil för hälsa och säkerhet.

Vägen till certifiering i fem steg

SamCert leder och hjälper dig genom hela processen till en lyckad certifiering. Efter godkänd certifiering erbjuder vi fortsatt stöd för upprätthållande av dina certifikat. Vi erbjuder lösningar för certifiering av små och medelstora företag. Läs mer här.

ISO certifierade företag bidrar till de globala målen

De 17 globala målen antogs av FN 2015 och syftet är att skapa en hållbar värld fram till 2030. För att nå målen krävs bidrag från alla delar av samhället, inklusive lokala och nationella regeringar, företag, industri och individer. Certifierade företag arbetar kontinuerligt med standarder som bidrar till att uppfylla målen.

ISO 45001 bidrar till följande globala mål:

Klicka dig vidare och läs mer om övriga ISO-certifikat

Vill du certifiera företaget?

Låt oss kontakta dig!

Kontaktformulär

Formulär för att ta kontakt

Jag är intresserad av:
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.